Avís legal

RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS

CLUB TENNIS REUS MONTEROLS, , amb CIF G43071596 actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la  present Web.

Per tant, la activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis, és responsabilitat de la societat esmentada, propietària d’aquest domini i que opera amb la marca www.tennismonterols.cat atenent per a qüestions comercials i administratives a la següent direcció:

Carretera Cambrils, km. 1  43206 REUS (Tarragona) 

CONCEPTE DE USUARI 

La utilització de la Web atribueix la condició de Usuaris i implica la acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per CLUB TENNIS REUS MONTEROLS en el mateix moment en que l’Usuari accedeix a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegit atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que en que proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ  SOBRE ELS  LINKS

CLUB TENNIS REUS MONTEROLS no es fa responsable de les Webs no pròpies futures a les que es pugui accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzar per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari i CLUB TENNIS REUS MONTEROLS no recomana ni garantitza cap informació recollida a través d’un vincle aliè a la Web de CLUB TENNIS REUS MONTEROLS ni es responsabilitat de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés o de l’intent d’utilitzar o fer un mal ús d’un vincle, tant al connectar a la Web de CLUB TENNIS REUS MONTEROLS com al accedir a la informació d’altres webs des de la Web de  CLUB TENNIS REUS MONTEROLS. 

INFORMACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE COOKIES

En questa Web es poden estar utilitzant cookies. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies son petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que permeten obtenir la següent informació:

            * Data i hora de la última vegada que l’Usuari va visitar la Web.

            * Disseny de contingut que l’Usuari va escollir en la seva primera visita a la Web.

            * Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

RENUNCIA  LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica, s’incorporen canvis a la informació continguda. CLUB TENNIS REUS MONTEROLS pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.  

CLUB TENNIS REUS MONTEROLS ha obtingut la informació i els materials inclosos en la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’ha pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garantitza que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quan a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altre de venda de productes segons el previst en el present Avís Legal i la resta de textos legals de la present Web.

INFORMACIÓ  SOBRE LA EXEMPCIÓ DE  TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA ERRADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

CLUB TENNIS REUS MONTEROLS declina qualsevol responsabilitat en cas de que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.  Així mateix, CLUB TENNIS REUS MONTEROLS no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluït elèctric o qualsevol altre tipus. CLUB TENNIS REUS MONTEROLS no declara ni garantitza que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sens perjudici de que CLUB TENNIS REUS MONTEROLS realitza els màxims esforços per tal d’evitar aquests tipus d’incidents. En as de que l’Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions en base a la informació incloses en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda per altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per CLUB TENNIS REUS MONTEROLS així com els continguts inclosos en la xarxa a través de les seves pàgines Web, constitueix una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. 

Queda prohibit qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posta a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgina Web com als seus continguts i informació, sense el exprés i previ consentiment i per escrit de CLUB TENNIS REUS MONTEROLS.

En conseqüència, tots els continguts que es mostrin en la website i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible de utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de CLUB TENNIS REUS MONTEROLS o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents websites.  

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el software necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueix així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resulten aplicables. L’incompliment del senyalat, implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de CLUB TENNIS REUS MONTEROLS.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posta a disposició des de bases de dades diferents de per pertanyents a la autoritzades per CLUB TENNIS REUS MONTEROLS, així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, vincles, i demés expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, tenint en compte que aquests actes estan sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge. 

CLUB TENNIS REUS MONTEROLS és lliure  de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en aquesta oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

CLUB TENNIS REUS MONTEROLS en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seva pàgina Web es puguin incloure a la xarxa continguts u opinions, considerades com a racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries que, de qualsevol mode, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius. 

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina Web de CLUB TENNIS REUS MONTEROLS, al seu departament de suggerències, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, menys en els casos que expressin de manera certa el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a  CLUB TENNIS REUS MONTEROLS per la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur de ordinadors),digitalització, posta a disposició des de bases de dades pertanyents a CLUB TENNIS REUS MONTEROLS, traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de CLUB TENNIS REUS MONTEROLS.

D’acord amb els senyalat en el paràgraf anterior, CLUB TENNIS REUS MONTEROLS queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de la pàgina Web, sense que per això pugui entendres que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer pot beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per CLUB TENNIS REUS MONTEROLS pel seu funcionament.

En cas concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a la pàgina Web de CLUB TENNIS REUS MONTEROLS sense el consentiment previ, exprés i per escrit de CLUB TENNIS REUS MONTEROLS. Qualsevol transgressió del previst en aquest punt, serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de CLUB TENNIS REUS MONTEROLS sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.  

CLUB TENNIS REUS MONTEROLS no assumirà responsabilitat alguna enfront conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de els websites de CLUB TENNIS REUS MONTEROLS.

Política de privacitat

 

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó Social del responsable: Club Tennis Reus Monterols

CIF: G43071596

Direcció: Carretera de Cambrils, km. 1 43206 Reus (Tarragona)

Finalitat: Club esportiu

 

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT

Abast

La present política de privacitat del CLUB TENNIS REUS MONTEROLS regula la obtenció, utilització i altres formes de procesament de dades personals facilites pels Usuaris a la present Web o qualsevol dels entorns d’Internet del CLUB TENNIS REUS MONTEROLS.  

Mitjançant la implantació dels formularis inclosos en els diferents websites , relatius a servei prestats pel CLUB TENNIS REUS MONTEROLS, els Usuaris acceptes la inclusió i tractament de les dades que proporciones en un tractament de dades de caràcter personal del qual és titular el CLUB TENNIS REUS MONTEROLS, podent exercir els drets pertinents segons el exposat a les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a disposició dels Usuaris i/o interessats a la pàgina web www.tennismonterols.cat.  

 

¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades

El CLUB TENNIS REUS MONTEROLS és la persona jurídica responsable de la recollida i procesament de les seves dades personals en relació amb els serveis que presta.

El CLUB TENNIS REUS MONTEROLS es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del Responsable del Tractament son:

Raó Social del Responsable

CIF

CLUB TENNIS REUS MONTEROLS

G43071596

Dirección:

Carretera de Cambrils, km. 1 43206 Reus (Tarragona).

Contacti amb amb nosaltres

info@tennismonterols.cat 

¿Amb quina finalitat/s recopilem les seves dades? 

D’acord amb el previst a la normativa vigent, el CLUB TENNIS REUS MONTEROLS només recull dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, només es tracten dades de contacte, facilitades pels Usuaris. Les dades que es puguin recollir de l’Usuari seran tractades amb les finalitat de:

 • Gestió de les dades de contacte.
 • Enviament d’informació que pugui ser del seu interès.
 • Gestió de Socis, activitats organitzades, alumnes, invitats, etc.

S’informa de que es realitzaran avaluacions automatitzades, no s’elaboraran perfils d’usuaris.

 

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

 

¿Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l’Usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, a no ser que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per a la que van ser captats.

 

¿A quins destinataris es comunicarà les seves dades?

Les dades personals que s’introdueixin a la pàgina web no seran cedidades a tercers, amb excepció dels casos establerts per la legislació vigent.

El CLUB TENNIS REUS MONTEROLS no ven, lloga o cedeix les dades personals dels Usuaris d’aquesta Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

El CLUB TENNIS REUS MONTEROLS no ven, lloga o cedeix els e-mails dels Usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

La Web  pot tenir habilitats enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com son xarxes socials o sistemes de comunicació on-line. El CLUB TENNIS REUS MONTEROLS no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats, o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir  cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, éssent per tant d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que puguin constar en els llocs web o similars dels tercers.

 

¿Quins son els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades recollides en la forma descrita en punt primer, els drets reconeguts al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.

Els drets esmentats en el paràgraf anterior podran exercir-se per a cada Usuari mitjançan sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o passaport, a la següent direcció:

 

CLUB TENNIS REUS MONTEROLS

Carretera de Cambrils, km. 1 43206 Reus (Tarragona).

Així mateix, se informa als Usuaris que poden retirar el consentiment pel tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació enfront l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú.

 

Comunicació d’incidències irregularitats

En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es demana contactar amb:

 

CLUB TENNIS REUS MONTEROLS

Carretera de Cambrils, km. 1 43206 Reus (Tarragona).

 

Compromís de l’usuari per tal de que les seves dades estiguin inscrites en un tractament

La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació en la Web www.tennismonterols.cat.   

En tot cas, l’Usuari és el responsable de la autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat per a la que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es puguin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titularitat d’un tercer, l’Usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflexats en el present Avís Legal y Política de Privacitat.

Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables d’aquest accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i finalitats per les quals estan concebudes. El CLUB TENNIS REUS MONTEROLS no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers

Informació LSSI-CE

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la Web on es poden descarregar diferents aplicacions i/o informacions és el CLUB TENNIS REUS MONTEROLS amb domicili a la Carretera de Cambrils, km. 1  43206 REUS (Tarragona), i amb la gestió del domini d’Internet www.tennismonterols.cat, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del e-mail info@tennismonterols.cat.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveix és responsabilitat de la societat mencionada anteriorment, propietaria d’aquest domini.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de productes i/o serveis és responsabilitat de la empresa esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini.

 

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

El CLUB TENNIS REUS MONTEROLS només es fa responsable dels continguts i de la gestió de la pàgina Web de la qual sigui titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altre pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, for de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars

El CLUB TENNIS REUS MONTEROLS, col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.

El CLUB TENNIS REUS MONTEROLS es compromet a controlar els continguts que s’exposin  en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.

El CLUB TENNIS REUS MONTEROLS recomana, seguint les instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per la utilització de xarxes socials o navegació en entorns web, la execució de les següents accions (en el cas que es disposi de l’ús):

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer al ús de pseudònims o “nicks” personals amb els que operar a través d’Internet, permetent-los disposar d’una autèntica “identitat digital” que no posi en entredit la seguretat de la seva vida personal i professional.
 • Es recomana als usuaris tenir especial compte a la hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, donat que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre de usuari com posteriorment les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els entorns web.
 • Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil del usuari a la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com “amics” o “contactes directes” prèviament per l’Usuari.
 • Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que es manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rebi i investigant sempre que fos possible i necessari qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.
 • Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que acostuma a freqüentar.
 • Als usuaris de eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte la publicació d’informació relativa als llocs on es troba en tot moment.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. Es cas contrari, l’Usuari estarà cometent un il·lícit civil protegit per part dels tribunals nacionals.
 • Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms de usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les que sigui membre.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb utilització de majúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de software antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
 • Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s’ha de subministrar les dades a desconeguts.
 • S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina Web. En ella s’explica qui son els titulars de la mateixa i la finalitat per la qual es sol·liciten les dades.
 • Si l’Usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que es sol·licitin dades per part d’una xarxa social ha de preguntar-se als pares o tutors per veure si ells aproven la suscripció o no.
 • No han de comunicar-se a tercers els noms d’usuari i contrassenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades son privades i no han de ser comunicades a tercers i7o desconeguts.
 • Sempre que es tingui algún dubre respecte a alguna situació que es derivi de l’ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, ha de preguntar-se als pares o tutors.
 • S’ha de mantenir l’ordinador en una zona comú de la casa.
 • S’han d’establir regles sobre l’ús d’Internet a casa.
 • Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquest tipus de plataformes, tant positives com negatives.
 • Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com correu de contacte secundari.
 • Assegurar-se de que els controls de verificació de la edat estiguin implementats.
 • Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts. 
 • Concienciar i informar als menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
 • Explicar als menors que mai ha de quedar amb persones que hagin conegut en el mon on-line i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
 • Assegurar-se de que els menors coneixen els riscos i implicacions d’allitjar continguts com videos i fotografies, així com el ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
 • Control el perfil d’usuari del menor.
 • Assegurar de que el menor només accedeixi a les pàgines recomanades per a la seva edat.
 • Assegurar-se de que els menors no utilitzin el seu nom complert.

 

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies