Benvolgut/da Soci/a,

Per la present ens complau convocar-lo/la a l’Assemblea General Ordinària de Socis del Club, que es celebrarà el proper dissabte 22 d’abril de 2017 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10.00 hores en segona, a les instal·lacions del Club Tennis Reus Monterols.

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta anterior*
 2. Informe General de Presidència
 3. Memòria de les àrees i activitats de l’exercici anterior.
 4. Liquidació, balanç de tancament de l’exercici anterior i comptes*. Aprovació si s’escau.
 5. Pressupost de l’exercici actual*. Aprovació si s’escau.
 6. Propostes de la Junta Directiva*. Aprovació si s’escau.
  – Proposta de millora de la cobertura de l’assegurança d’accidents esportius.
  – Proposta de fi xar els períodes de mandat de la Junta Directiva a 4 anys.
  – Proposta d’incorporació de tanques de publicitat fi xa en diversos espais del Club.
  – Proposta de facultar a la Junta Directiva a obtenir el fi nançament bancari necessari.
  – Proposta de nomenament de soci d’honor del Sr. Eduard Prats Alonso.
 7. Informes
  – Informe de canvis de promocions per a nous socis menors de 26 anys.
  – Informe sobre les obres de la carretera i nova rotonda.
 8. Propostes que formulin per escrit, deu dies abans, com a mínim, de la celebració de l’assemblea, un mínim del 5 % dels socis amb dret a vot.
 9. Precs i preguntes

Esperant la seva assistència i participació, rebi la nostra cordial salutació.

*La memòria de l’exercici 2016, les propostes de la Junta Directiva i l’acta de l’Assemblea Ordinària anterior restaran a la secretaria del Club a disposició del socis segons assenyalen els estatuts. Informeu-vos a secretaria sobre el vot delegat.

Recordar que tenen dret a vot els socis numeraris majors de 18 anys. Els socis en situació de baixa temporal i els socis aspirants no tenen dret a vot.