7.000 m2 enjardinats per gaudir de l'entorn

16 pistes de tennis

10 pistes de pàdel

Frontó

Camp de futbol

2 piscines exteriors

Recepció al teu servei

Ampli aparcament

Fitness Center

Xalet Social

Restaurant

Vestuaris

Centre de salut i benestar

Canal ÈticSistema Intern d'InformacióReglament de Règim InternProtocol d'Assetjament

El CLUB TENNIS REUS MONTEROLS (d’ara endavant, el Club) manifesta un compromís sòlid i una voluntat decidida en la lluita contra l’assetjament, la violència a la infància i l’adolescència, així com en la promoció d’una efectiva igualtat de tracte entre homes i dones. Amb aquest objectiu en ment, el Club ha implementat procediments i protocols d’actuació per garantir el compliment normatiu i el seguiment d’aquests compromisos.

Per assegurar l’aplicació i el compliment adequat d’aquestes mesures, és essencial la participació activa de tots els treballadors, directius, col·laboradors, proveïdors, socis, usuaris i, en resum, qualsevol persona relacionada amb les nostres activitats i operacions.

EQUIP RESPONSABLE

Amb l’objectiu de garantir la efectivitat de tot el que s’ha mencionat anteriorment, el Club ha designat un responsable per a cada àrea per supervisar de manera adequada el nostre compromís i assegurar el compliment del marc normatiu que ens és aplicable. A més, aquests responsables estan disponibles per proporcionar suport a totes les persones i entitats afectades o involucrades en aquest procés. Si ho desitja, pot contactar amb el responsable mitjançant les dades de contacte fent clic a continuació: responsable.siif@tennismonterols.cat

CANAL DE COMUNICACIONS I DENÚNCIES

D’altra banda, amb l’objectiu de assegurar la seriositat i la correcta implementació del nostre compromís de protecció i prevenció, s’han habilitat dues vies de comunicació i denúncia. Aquestes vies són gestionades per un expert extern i compleixen amb tots els requisits i garanties de control, gestió, registre i salvaguarda de les persones afectades que estipula la normativa corresponent per a aquests tipus de canals. La finalitat d’aquestes vies és que qualsevol individu pugui informar sobre possibles accions o conductes contràries al nostre compromís esmentat i al correcte seguiment del marc normatiu que ens afecta.

CANAL PROTECCIÓ AL MENOR

Per a realitzar una comunicació relacionada amb una infracció de la normativa LOPIAV sobre la protecció integral de la infància i l’adolescència contra qualsevol tipus de violència, s’ha creat un Canal específic al qual es pot accedir mitjançant l’enllaç següent: LINK

CANAL NOTIFICACIÓ INCOMPLIMENTS NORMATIUS

Per a dur a terme una comunicació relacionada amb una infracció de qualsevol altre protocol o normativa que ens sigui aplicable, diferent de la LOPIAV, ha de fer-ho mitjançant l’enllaç proporcionat en el paràgraf anterior. Podeu accedir al Canal a través del següent enllaç: LINK

AGRAÏMENT I SUPORT

Valorem la cooperació i el recolzament de totes les persones involucrades per assegurar que el nostre Club participi activament i contribueixi al compliment i a l’actuació ètica i responsable en el marc de les seves activitats i operacions. Us encoratgem i us demanem que, si necessiteu assistència o orientació en qualsevol moment, contacteu amb la persona responsable.

CLUB TENNIS REUS MONTEROLS (d’ara endavant, l’Entitat) ha implantat un Sistema Intern d’Informació (SIIF), el qual integra els diferents canals d’informació interns de l’organització i es configura com un eix fonamental per al foment de la cultura d’actuació ètica, responsable i sostenible, amb el deure de supervisió, control i prevenció en matèria de compliment normatiu, prevenció de l’assetjament i protecció al menor.

El sistema constitueix el mitjà preferent i una eina d’utilització obligatòria per a canalitzar diligentment les comunicacions sobre infraccions i incompliments normatius, amb total protecció dels informants, sense risc de represàlies i amb les mesures de protecció necessàries.

D’acord amb el nostre compromís amb la protecció al menor, el nostre Club també posa a disposició dels nostres usuaris, professionals, familiars i altres membres del Club un canal específic a través del qual els usuaris o persones puguin informar sobre qualsevol indici, sospita o evidencia de possibles situacions de violència, assetjament o quelcom conducta que pogués afectar al benestar dels menors.

El SIIF s’ha dissenyat, configurat i és gestionat amb les mesures i mecanismes necessaris de seguretat, confidencialitat, protecció de dades i protecció a l’informant. Per a això comptem amb la col·laboració i suport de l’expert extern BONET consulting, que aporta alts nivells de professionalitat, experiència, independència, confidencialitat i compliment del marc normatiu aplicable.

Per consegüent, l’Entitat ha dotat al SIIF d’una sèrie de garanties, entre les quals es troben l’anonimat/anonimització, l’adequat registre, la conservació i no alteració de la informació, la prevenció de conflictes d’interès, la protecció de l’informant i la prohibició de represàlies.

Per a conèixer detalladament els principis d’actuació i les garanties fonamentals que regeixen el Sistema Intern D’Informació de l’Entitat en virtut dels requisits exigits per la nova normativa es pot veure i accedir a la Política General del Sistema Intern d’Informació i Defensa de l’Informant

 

Canals d’Informació

L’Entitat ha habilitat diferents canals interns d’informació que permeten la presentació de comunicacions en format escrit o verbal. A aquest efecte, l’Entitat compta amb la configuració, disseny i suport d’un expert extern a fi d’aportar els més alts nivells de professionalitat, experiència, independència, confidencialitat, protecció de dades i de l’informant, i altres àmbits aplicables per a aquesta mena de canals. En la nostra Política pot trobar ampliada la informació sobre les característiques tècniques dels canals. Els canals del nostre SIIF són els següents:

 

Canal d’informació

L’Entitat posa a la seva disposició una eina en línia mitjançant la qual qualsevol empleat o persona relacionada amb l’Entitat podrà presentar una comunicació per escrit a través dels següents enllaços:

Aquesta eina compta amb mesures de seguretat que garanteixen la protecció de la informació, la identitat de l’informant i la d’aquelles persones afectades per aquesta, així com la confidencialitat i reserva de tot el procés de gestió i tramitació de la comunicació.

 

Canal Presencial / “Face to face”

Una altra de les vies que l’Entitat posa a la disposició dels seus empleats i aquells tercers que es relacionen amb aquesta és el canal presencial, que permet la presentació de comunicacions verbals mitjançant una reunió presencial o per videoconferència.

A fi d’assegurar el degut compliment dels compromisos i garanties recollides en la nostra Política i el marc normatiu d’aplicació per a aquesta mena de comunicacions, l’Entitat ha encomanat aquesta funció de gestió d’aquestes comunicacions a l’expert extern BONET consulting, per a garantir la protecció de la identitat de l’informant tant en el procés de sol·licitud de cita prèvia, en la presentació d’una comunicació en format presencial, com en el lloc de realització  d’aquesta.

Els professionals de BONET són els responsables de la gestió de les sol·licituds per a presentar les comunicacions a través d’aquest canal, així com de la recollida i conservació de tota la informació aportada en aquesta sol·licitud. Tal com estableix la Llei, aquestes reunions quedaran documentades mitjançant un enregistrament anonimitzat, amb el consentiment previ de l’informant.

Per a poder fer ús d’aquest canal, ha de sol·licitar cita prèvia a través de les següents vies de contacte:

  • Telèfon: 911087727 /  930460116

L’horari d’atenció a l’informant és el següent:

  • De dilluns a dijous de 8:30 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 hores.
  • Divendres de 8:30 a 14:30 hores.
  • E-mail: siifexterno@sistema-interno-informacion.com

A fi de garantir les mesures de protecció i seguretat necessàries d’aquesta mena de comunicacions, no es podran realitzar ni es registraran comunicacions presentades directament per telèfon o e-mail. Aquestes dues eines estan habilitades exclusivament per coordinar amb el personal tècnic, dia, hora i lloc per a realitzar la comunicació en format presencial.

Agraïm que segueixin les indicacions descrites anteriorment per a accedir i utilitzar adequadament els canals oficials habilitats per l’Entitat per a la presentació de comunicacions i l’aplicació de tots els nostres mecanismes de seguretat i protecció necessaris.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el funcionament del Sistema Intern d’Informació de l’Entitat, pot posar-se en contacte amb el Responsable del Sistema a través del següent email: responsable.siif@tennismonterols.cat

A continuació es presenta el Reglament de Règim Intern del Club Tennis Reus Monterols, aprovat a l’Assemblea General Ordinària de Socis de 2016.

Reglament de Règim Intern

A continuació es presenta la Política i protocol d’actuació en cas d’assetjament.

Protocol d’Assetjament 23

Els nostres patrocinadors…