Article 1

El CLUB TENNIS REUS MONTEROLS, és una entitat esportiva privada amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat per obrar, l’objectiu de la qual serà exclusivament el foment, la pràctica i la difusió de l’activitat física i de l’esport. La present associació no té cap ànim de lucre.

Article 2

El CLUB TENNIS REUS MONTEROLS, té com a objecte social principal facilitar als seus socis la pràctica de l’esport del tennis i promoure el desenvolupament d’aquesta modalitat esportiva, amb especial dedicació a la formació. Sotmetrà els presents estatuts a la preceptiva ratificació en el Registre de Clubs i Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i s’afiliarà a la Federació Catalana de Tennis.
La Junta Directiva, amb l’aprovació de l’Assemblea General, podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d’altres modalitats esportives, que es podran adscriure a les Federacions Catalanes corresponents.

Article 3

El CLUB TENNIS REUS MONTEROLS, es regirà pels presents Estatuts, reglaments específics i acords vàlidament adoptats pels seus òrgans de govern, així com de les disposicions legals vigents de compliment obligat.