1. Els Títols Socials son nominatius.
 2. Els Títols Socials aniran numerats indicant les dues primeres xifres l’any d’adquisició i les quatre últimes el número de títol adquirit.
 3. El valor econòmic del Títol Social el determinarà l’Assemblea de Socis.
 4. El pagament del valor econòmic del Títol Social es podrà fraccionar sent la primera quota com a mínim del 30% del valor del títol i la resta es podrà pagar a terminis.
 5. Es considerarà a l’adquirent com a soci aspirant fins al pagament de l’últim termini o al abonament de la totalitat del valor del títol social que passarà a ser Soci Numerari adquirint els drets i deures establerts en els estatuts.
 6. L’incompliment en el pagament dels terminis de mes de tres mesos d’antiguitat comportarà la pèrdua de la condició de Soci sense tenir dret a percebre les quantitats satisfetes fins aquell moment.
 7. El soci numerari que vulgui causar baixa definitiva i voluntàriament del Club, podrà sol·licitar-la per escrit a la Junta Directiva. La junta directiva inscriurà aquesta sol·licitud en un registre ordenat per data de petició de la baixa.
 8. L’entrada d’un soci nou amb adquisició d’un Títol Social suposarà l’abonament del 30% del valor econòmic del Títol Social al Soci inscrit amb data més antiga del registre de sol·licitud de baixes definitives, si en el moment de l’alta nova hi hagués algú inscrit en el registre esmentat.

Modificació d’algunes promocions per causar alta com a soci numerari del Club (Assemblea General Ordinària de maig de 2013)

Tots els socis aspirants, fills de soci numeraris, passaran automàticament a ésser socis de número (numeraris) i se’ls facilitarà un Títol Social si compleixen les següents condicions:

 1. Que ho demanin o bé facin activitats al Club.
 2. Haver pagat ininterrompudament durant 8 anys les quotes que li corresponguin per la seva categoria o edat (les quotes generals d’adults majors de 26 anys computen  per  dos unitats de temps). En cas de portar pagat ininterrompudament al menys 4 anys a partir de l’inici de la promoció és podrà sol·licitar a la secretaria del club un període de màxim 6 anys (temps carència promoció) sense pagament  de quotes durant el qual no es perdrà l’acumulat. El pagament de quotes durant el període de carència serà acumulable per  aconseguir el Títol Social objecte d’aquesta promoció, només si són de més d’un any consecutiu.
 3. No pagaran preu d’emissió ni traspàs al Club pel Títol Social.
 4. Podran registrar el nou Títol Social sempre i quan hagin pagat les quotes esmentades en l’apartat b i començat el període de pagament de quotes ininterromput abans de complir els 26 anys. A partir del registre estaran obligats amb els deures dels socis numeraris i complir amb les obligacions que demanin els estatuts del Club.

Promoció per a persones menors de 18 anys i fills de no soci

Tots els socis aspirants menors de 23 anys que no siguin fills de socis numeraris, passaran automàticament a ésser socis de número (numeraris) i se’ls facilitarà un títol social si compleixen les següents condicions:

 1. Que ho demanin i els registrin a la secretaria o bé facin activitats al Club.
 2. Haver pagat ininterrompudament durant 8 anys les quotes que li corresponguin per la categoria o edat.
 3. Hauran de registrar el nou Títol Social quan hagin pagat les quotes esmentades a l’apartat b i començat el període de pagament de quotes de forma ininterrompuda abans de complir els 18 anys i, a partir del registre estaran obligats amb els deures dels socis numeraris i complir amb les obligacions que demanin els presents estatuts.
 4. Aquesta promoció es pot fer extensible a persones fins als 23 anys (inclosos) en els següents casos:
  1. El nou soci ve recomanat per un soci existent amb una antiguitat mínima d’un any.
  2. El Club promou una campanya de captació per a menors de 23 anys.