El passat dissabte 19 de març a les deu en punt del matí es va iniciar l’Assemblea General Ordinària del Club Tennis Reus Morterols del 2022 a les instal·lacions del club.

 

Començant pel primer punt de l’ordre del dia, es va donar per aprovada l’acta de l’assemblea anterior. 

 

Seguidament en el punt de l’Informe de Presidència, va agafar la paraula el president, Sr. Jordi Compte Vilà i va agrair personalment i en nom de tota la junta directiva, l’assistència en aquesta assemblea donat que serà l’última que presidirà. Com ja va anunciar fa uns mesos va comunicar que ha pres la decisió de no presentar-se a la reelecció en acabar aquest segon mandat. També va informar que en finalitzar l’assemblea s’iniciaria el procés electoral per escollir el nou president/a i junta directiva.

 

Va donar les gràcies a les companyes i companys de la Junta actual i als que ho van ser al començament del seu mandat, agraint la seva tasca i el suport rebut durant els deu anys de mandat. 

 

Seguidament, va fer un breu resum de què s’ha portat a terme en aquests deu anys i dels projectes més significatius que s’han executat.

 

El President diu que creu sincerament que de manera global s’han aconseguit els objectius que s’havien marcat a l’inici  i que s’ha aconseguit consolidar encara més el nostre Monterols com un club de tennis de referència a Catalunya. També va felicitar a totes i tots els treballadors/es per la seva gran feina durant aquests anys. 

 

Va continuar dient que des del primer moment la junta directiva ha tingut present que es necessitava efectuar inversions pràcticament cada exercici per actualitzar i modernitzar el club de manera constant, però sempre tenint en compte quina era la capacitat financera que es disposava en cada moment per poder afrontar-los amb garanties i efectuant una rigorosa gestió econòmica. 

 

Els projectes als quals va fer referència van ser entre d’altres, la supressió de les barreres arquitectòniques amb la construcció de l’ascensor d’accés a la planta principal, l’espai infantil, la remodelació d’espais per donar lloc a la zona de salut  per donar serveis de fisioteràpia, estètica i nutrició,  la sala multiús, la remodelació del camp de futbol amb la col·locació de la gespa artificial, 2 pistes de pàdel i una de panoràmica, el canvi de la il·luminació a  LED de totes les pistes de tennis, pàdel, frontó, camp de futbol i pàrquing i va acabar referint-se a la recent remodelació i enjardinament de les zones exteriors, amb la nova entrada i la nova terrassa del restaurant i cafeteria. 

 

Va continuar parlant de la part econòmica i va dir que en aquests deu anys s’han produït inversions que han estat per sobre d’1.500.000€. Diu també que el nivell de deute actual és del tot assumible i que es disposa d’una tresoreria que permet estar tranquils per assumir els pagaments a curt i mitjà termini.

 

Va continuar dient que tenim el club en disposició de poder afrontar nous projectes a mig termini i poder tenir una mirada posada en els pròxims deu anys, sabent que tenim un club fort i amb un enorme futur. 

 

Es va referir també que es va tancar l’any 2021 per sobre les 2.200 sòcies i socis, amb una recuperació important en l’últim semestre de l’any i després de venir d’un 2020 i un començament del 2021 amb baixes encara acumulades per la pandèmia, i que, per tant, hi ha encara un cert marge de creixement. 

 

Per finalitzar diu que està convençut que la propera Presidenta o President i la junta directiva que ha de venir, sabran portar el nostre club cap a nous objectius i afrontaran els nous reptes amb la garantia que tenim un club potent en tots els àmbits. També va comentar que només els demanaria que no oblidin mai i que tinguin sempre molt present l’esperit fundacional i l’essència del CTRM que ha perdurat en aquests cinquanta-dos anys, com un club de tennis on els valors esportius i familiars han de ser prioritaris. El President acaba la seva intervenció desitjant molta sort a la nova junta.

 

Seguidament, es passa als informes de les diferents àrees del Club, agafant la paraula la Sra. Kika Fallada i el Sr. Jaume Huguet per la part Social i Màrqueting, la Sra. Patrícia Cid per la part de pàdel, el Sr. Gerard Grandio pel de fitness, el Sr. Javier Vázquez la de Frontó, seguit del Sr. Jordi Compte fent un resum de l’àrea de tennis, i per acabar el Sr. Manel Guillen i el Sr. Albert Piñol per l’àrea de manteniment. 

 

Totes i tots ells van exposar breument el que ha estat l’any 2021 i les principals actuacions que s’han anat desenvolupant.

 

Seguidament, es va passar al següent punt de l’ordre del dia, i agafa la paraula el Sr. José Ornosa i el vicepresident Sr. Gerard Grandio com a responsables de l’àrea econòmica per explicar d’una forma detallada els balanços, l’estat de comptes i el tancament del pressupost de l’any 2021 reflectint 2.051.230€ d’ingrés amb 192.736€ superiors al pressupostat i 1.768.534€ de despesa amb 109.454€ superior al pressupostat,  dient que tot plegat i després del càlcul de  l’impost de societats i de l’aplicació de les amortitzacions anuals que en aquest exercici han estat de 179.441€ ha donat un resultat positiu de 91.890€  molt superior al que s’havia pressupostat. 

 

Aquests punts van ser sotmesos a votació i aprovats per unanimitat.

 

Seguidament, agafa la paraula el Sr. Gerard Grandio per presentar el pressupost 2022 que es xifra en 2.134.973€ en l’apartat d’ingrés i 1.901.235€ en l’apartat de despesa, donant un resultat previst per a l’exercici de 48.737€ després de l’aplicació de les amortitzacions.

 

Aquest punt es va sotmetre a votació i va ser aprovat per unanimitat.

 

Seguidament, agafa la paraula el Sr. Josep Salsench com a secretari per llegir i posar a votació les propostes de la Junta Directiva:

  1. Proposta de facultar a la junta directiva a obtenir  el finançament bancari necessari.
  2. Proposta d’actualització dels Estatuts amb les modificacions aprovades en les últimes Assemblees i adequació de diferents articles a les lleis actuals.
  3. Proposta de nomenament de soci d’honor del Sr. Santiago Gallissà Munté.

 

Totes les  propostes van ser aprovades per unanimitat.

 

En el punt final corresponent a precs i preguntes, el sr. secretari va traslladar una pregunta que el soci Sr. Josep Lluis de Arostegui va fer arribar a la Junta Directiva davant la impossibilitat de poder assistir a l’Assemblea. El president va procedir a contestar-la davant l’Assemblea. 

 

Sense cap altra pregunta dels assistents, el president va donar per finalitzada l’Assemblea General Ordinària de socis de 2022 a les 11:10 h.